Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2021

facebook twitter instagram youtube

Susanna Jussila: Arjen turvallisuus alkaa kotoa

Omasta ja läheisten turvallisuudesta huolehtiminen lisää yksilön ja yhteisön kriisinkestävyyttä. Parhaimmillaan arjen turvallisuus onkin yhteistä välittämistä, johon jokainen voi osallistua.

07.04.2017

Arjen turvallisuutta rakennetaan yhteiskunnan eri tasoilla. Pienin turvallisuusyksikkö on oma koti. Turvallisen kotiympäristön luominen on vähän kuin omasta terveydestä huolehtimista. Kumpikin vaatii riskien tiedostamista, suunnitelmallisuutta ja arjen pieniä valintoja. Niiden laiminlyönnistä voi seurata inhimillistä kärsimystä – ja suhteettoman kallis lasku. 

80 prosenttia vammaan johtaneista tapaturmista ja 90 prosenttia tapaturmaisista kuolemista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Kotona sattuu vuosittain noin 300 000 tapaturmaa.  Yleisin tapaturmatyyppi on kaatuminen tai matalalta putoaminen. (STM 2013.)  

Kotitapaturmien määristä ja kustannuksista huolimatta kodin turvallisuusriskit jäävät usein tiedostamatta. Yksi syy tähän löytyy asenteesta ja ”ei minulle voi sattua” -tyyppisestä ajattelusta. Yksityisestä luonteestaan johtuen kotiympäristöön ei ole myöskään syntynyt vastaavanlaista lakeihin ja yleisiin käytäntöihin perustavaa turvallisuuskulttuuria kuin esimerkiksi työpaikoille tai liikenteeseen. Avaimet kodin ja vapaa-ajan turvallisuuden parantamiseen ovatkin monesti ihmisellä itsellään ja hänen läheisillään. 

Itsestä ja toisesta välittäminen lisää arjen turvallisuutta 

Turvallisen asumisympäristön lisäksi tapaturmilta välttyminen tarkoittaa itsestä huolehtimista ja turvallisten toimintamallien omaksumista.  Yksilön tapaturmariskiä kasvattavat etenkin korkea ikä ja heikko toimintakyky. Myös päihteet ja kiire lisäävät merkittävästi tapaturmariskiä. 

Kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvien tapaturmien ehkäisy on siis paljon muutakin kuin palovaroittimen tarkistusta ja oikeanlaisten keittiötikkaiden valintaa. Mitä enemmän ikää kertyy, sitä tärkeämmäksi käy oman toimintakyvyn ylläpito. Lihaskunto- ja tasapainoharjoittelu auttavat ennaltaehkäisemään ikääntyvien kaatumisia, mutta hyvästä kunnosta hyötyvät kaikki. Myös riittävä uni, monipuolinen ravinto ja omasta jaksamisesta huolehtiminen auttavat tapaturmien ehkäisyssä. 

Omasta ja läheisten turvallisuudesta huolehtiminen lisää myös yksilön ja yhteisön kriisinkestävyyttä. Parhaimmillaan arjen turvallisuus onkin yhteistä välittämistä, johon jokainen voi osallistua. Kotiympäristössä apuna voi käyttää esimerkiksi kodin turvallisuustestejä.

Kotitapaturma.fi tarjoaa välineitä kodin turvallisuuden parantamiseen 

Kotitapaturma -sivustolta on ladattavissa myös muita koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn tarkoitettuja materiaaleja kuten eri ikäryhmille suunnattuja turvallisuuden tarkistuslistoja. Sivustoa ylläpitää järjestöistä ja viranomaisista koostuva valtakunnallinen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke. Mustan kissan logostaan tunnettu yhteistyö- ja verkostohanke edistää kodin ja vapaa-ajan turvallisuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa tapaturmien ehkäisystä. Hankkeen avulla pyritään jalkauttamaan sosiaali- ja terveysministeriön koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmaa 2014–2020. Kissahanke vastaa myös koko väestölle suunnattujen turvallisuuskampanjoiden Pysy pystyssä -kampanjan ja Tapaturmapäivän koordinoinnista. Vuodesta 2015 hanketta on koordinoinut Suomen Punainen Risti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n tuella. 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien suoriksi kustannuksiksi arvioidaan 769–1 004 miljoonaa euroa vuodessa. Eniten kustannuksia aiheuttavat sairaaloiden hoitojaksot, eli vuodeosastohoito ja päiväkirurgia. Epäsuoriin kustannuksiin luetaan kuolemien aiheuttama työpanoksen poistuminen käytöstä, minkä suuruudeksi arvioidaan 442 miljoonaa euroa vuodessa. Kokonaiskustannusarvio on 1,2–1,4 miljardia euroa. (STM, 2013.) Inhimillisen kärsimyksen määrää on vaikea laskea, mutta jokainen meistä tietää, mitä se tarkoittaa. 

1990-luvulta asti toimineen verkoston sloganina kulkee ”Ihmisellä on vain yksi henki”. Sen vaaliminen alkaa kotoa – ja se on meidän kaikkien asia.
Siispä pidetään huoli itsestämme ja toisistamme jo ennen kun mitään on sattunut. 
 

Kirjoittaja on koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen koordinaattori ja työskentelee Suomen Punaisessa Ristissä. 

Jaa teksti:

Susanna Jussila on koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen koordinaattori Suomen Punaisessa Ristissä. Kuva: Aura Nukari.